Graag verstrekken wij meer informatie over copyright en onze disclaimer, de toelichting hierop staat hieronder vermeld.

Copyright

Vanaf heden berusten alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Tuinen.nl en het logo van Tuinen.nl, waaronder auteurs-, merk-, databank-, en handelsnaamrechten uitsluitend bij Vipmedia Publishing & Services. Vipmedia Publishing & Services behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor. Het (recht tot) gebruik van de website impliceert geenszins het bestaan van enige overdracht, licentie of ander gebruiksrecht ten aanzien van deze rechten aan de gebruiker van de website.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website berusten uitsluitend bij Vipmedia Publishing & Services en/of haar licentiegevers. Dit is van toepassing op alle opgenomen gegevens zoals, teksten, beelden, video’s en andere informatie. Alle gegevens van Tuinen.nl zijn vanuit voormalig eigenaar Floramedia zorgvuldig overgedragen aan Vipmedia Publishing & Services. Wanneer deze gegevens naar mening van belanghebbenden niet volledig of onjuist zijn toegepast, verzoeken wij belanghebbende contact op te nemen met Vipmedia.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vipmedia Publishing & Services is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten hiervan bij de betreffende gebruikers. Mits er in de gebruikersvoorwaarden van deze website afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan Tuinen.nl.

Tuinen.nl heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Tuinen.nl, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling en inhoud van de website en de daarin opgenomen gegevens, kan Tuinen.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de website. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze website, zijn die van de auteur(s), adverteerder(s) en/of andere gebruikers en niet (noodzakelijkerwijs) die van Tuinen.nl. Tuinen.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Tuinen.nl kan een redactionele, inhoudelijke, technische en/of andersoortige controle uitvoeren op geplaatste gebruikerscontent, maar doet dat niet in alle gevallen. De gebruiker is zich hiervan bewust en accepteert uitdrukkelijk dat Tuinen.nl hiervoor niet aansprakelijk is.

Tuinen.nl garandeert noch ondersteunt enig product of dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor door de aanbieder van deze product en of diensten gedane beweringen.

Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze website aangeraden voor gebruik van de via de website verkregen informatie zo nodig onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten.

Tuinen.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor deze wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Op de website kunnen links worden geplaatst naar andere websites. Tuinen.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacybeleid, disclaimer en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de desbetreffende website.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Tuinen.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.