Bomen en heesters die vlakbij de erfgrens staan, kunnen leiden tot problemen met de buren. Voorkom dit en probeer altijd eerst te overleggen. Als houvast zijn er wettelijke regels die aangeven waar je mag planten en tot hoever je mag snoeien.

 

Overhangende takken, wel of niet snoeien?

Bomen en heesters groeien geregeld tot in de tuin van de buren, meestal omdat de tuinier bij het planten niet wist hoe groot ze zouden worden. Dit levert vaak een dilemma op: mag je zo’n tak nu wel of niet wegsnoeien?

  • Overleg eerst met de buren en vraag hen of zij de overhangende tak willen inkorten, binnen een redelijke termijn minimaal 6 weken, waarbij ook rekening gehouden moet worden met het juiste snoeiseizoen.
  • Als dit niet gebeurt en er ook geen verder overleg op gang komt, mag je in principe zelf de schaar ter hand nemen, maar je mag niet verder snoeien dan tot aan de erfgrens. Je mag echter níet zo drastisch snoeien dat de boom daar sterk van te lijden heeft of de vorm er helemaal uit is; ook mag je de top er niet uitsnoeien. Maar een overhangende tak inkorten, zal weinig bezwaren opleveren.

 

Bomen en buren, wat zijn de regels?

‘Een boom plant je voor de eeuwigheid’ zegt het spreekwoord en het is jammer als een mooie boom door een ondoordachte aanplant eerder moet sneuvelen.

Overleg altijd eerst met de buren over zaken als aanplant of een verzoek om een boom of heester te snoeien. Kom je er samen niet uit, dan vind je hieronder een aantal richtlijnen, afkomstig uit het boekje ‘Bomen met je buren’ van de Bomenstichting Nederland. Overigens gelden de vermelde rechten en plichten voor de eigenaren van de grond en beplanting; bij een huurhuis is dit dus niet de huurder, maar de verhuurder. Neem voor meer informatie contact op met jouw eigen gemeente.
bomen op de erfgrens
Een haag óp de erfgrens is eigendom van beide buren. Locatie: fam. Pelt

 

De juiste afstand

Wie een boom of heester wil aanplanten, moet zich houden aan de wettelijk vastgelegde afstanden tot de erfgrens. Die afstanden zijn minimaal:

  • 2 m voor bomen, gerekend vanaf het midden van de stam.
  • 50 cm voor heesters en hagen lager dan 3 meter.
Lees meer  Video boerenhortensia snoeien eind maart - begin april

De afstanden en regelgeving kunnen echter wel verschillen per gemeente. Ga daarom altijd eerst na wat de regelgeving is in eigen gemeente.

Bij het aanplanten van een haag óp de erfgrens wordt deze gezamenlijk eigendom van beide buren, ook als de haag slechts door één van beiden aangeplant of betaald is. De haag mag dan alleen flink in hoogte worden ingekort, als beide buren het hierover eens zijn. Is dat niet het geval, dan moet de situatie ongewijzigd blijven en mag je de haag alleen in model knippen, zodat hij even hoog blijft.

Leibomen

Moet een leiboom in verband met het burenrecht gezien worden als een struik of een boom? Daar is enige tijd onduidelijkheid over geweest. Recente uitspraken peildatum 2009 van rechters wijzen echter in één richting: een leiboom is in beginsel een boom en geen heester. Dat betekent dus dat deze in principe op twee meter van de erfgrens gezet moeten worden. Uitzondering op de regel is wanneer je de (lei)boom vanaf de andere kant van de schutting niet kunt zien (omdat de boom lager is), er mag dan geen verwijdering worden gevraagd.

Uiteraard kun je de leibomen wel dichterbij zetten, maar dan loop je het risico dat de buurman op een gegeven moment verwijdering vraagt. Daar kun je je tegen indekken door vooraf toestemming van de buurman te vragen om de bomen op minder dan twee meter vanaf de erfgrens te zetten.

Is een conifeer een boom?

Dat hangt er van af hoe deze geplant is. Alleenstaand boom of als een haag heg. Wordt deze als heg gesnoeid of niet? En alles wat ertussen zit, hoe moet dat beoordeeld worden? Dat blijft altijd een moeilijke discussie.

Taalkundig wordt een boom omschreven als een houtachtig gewas met een zeer groot wortelgestel en een enkele, stevige, houtige en zich secundair verdikkende, overblijvende stam die zich eerst op enige hoogte boven de grond vertakt.

Schaduw en wortels

Ook een boom die op de juiste afstand staat of in overleg met de buren geplant is kan overlast veroorzaken, bijvoorbeeld door overhangende takken. Grote bomen kunnen een buurtuin overschaduwen of met hun wortels de omliggende bebouwing ondermijnen. Heeft de buurman problemen door uw boom, dan kun je de kroon van de boom laten uitdunnen of de doorgroeiende wortels afsteken; let er wel op dat de boom stabiel blijft staan.

Lees meer  Sierlijke grassen

Wanneer jouw boom of heester op minder dan de wettelijke of onderling afgesproken afstand staat én boven de scheidsmuur, schutting of hek uitsteekt, mag de buurman verwijdering eisen. Dit recht op verwijdering kan echter verjaren: in Nederland na 20 jaar gerekend vanaf de aanplant door de eigenaar of een vorige bewoner, in België na 30 jaar. Als jij en jouw buren het niet eens kunnen worden over het rooien van een boom of heester, kun je het probleem aan de rechter voorleggen die dan een bindende uitspraak doet. Zeker bij beeldbepalende bomen kan de rechter oordelen dat de boom mag blijven staan, mits hij geen onveilige situatie oplevert. Vaak zal de rechter dan wel aan de eigenaar een regelmatige inspectie en/of snoei door een erkend boomverzorger opleggen.
afstand bomen erfgrens
Zorg dat de bomen op voldoende afstand van de erfgrens staan. Locatie: fam. Lagerweij

Maat houden

Het is jammer om in een kleine tuin een boom te planten die veel te groot wordt en uiteindelijk toch zal moeten wijken. Voor een kleine tuin zijn breed groeiende soorten als eik, beuk, vleugelnoot en Liriodendron echt niet geschikt. Maar gelukkig zijn er talloze andere soorten waar u wel uit kunt kiezen. Kleine bomen zijn bijvoorbeeld het krentenboompje, meidoorn, fluweelboom, sierappels, Catalpa en Cercis. Ook de kleinblijvende vormen van esdoorns, kornoeljes, Magnolia, sierkersen en lijsterbes zijn geschikt. Van sommige bomen bestaan zuilvormige cultivars, met een smalle opgaande groei. Ook allerlei geënte bol- en treurvormen zijn in een kleine tuin uitstekend op hun plaats.

Bomenrecht

Zoek je grondige en uitgebreide kennis omtrent wetten en regels waarin bomen betrokken zijn? Dan verwijzen wij je graag naar de site van Bomenrecht